علوم اجتماعی

ایجاد در دوشنبه, 20 مرداد 1393 / متدولوژی وب
Tags: روش شناسی, علوم اجتماعی, متدولوژی, methodology, research
آن چیزی که در علوم اجتماعی از آن به عنوان روش شناسی(متدولوژی) نام می بریم بیشتر از آنکه مهارت یا شیوه های گوناگون برای تحقیق یا پژوهش(روش تحقیق) باشد خبر از انواع رویکردها و نظر گاهها به پدیده های اجتماعی ... [ +++ ]